Facebook

Spolupracujeme

O.S. LORM

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti. Organizaci LORM se podařilo vybudovat v České republice síť základní sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou.   V Poradenských centrech poskytují hluchoslepým lidem registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci - výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy, průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby, pořádáme týdenní pobytové akce, klubová setkání,umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další.

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

V současnosti je největším psychiatrickým zařízením v České republice. Jeho historie se začala psát před více než sto lety, kdy se na kopci daleko za severním okrajem Prahy začal stavět Královský zemský ústav pro choromyslné. Za svou více než stoletou historii se nemocnice stala svědkem vývoje moderní psychiatrie. V průběhu desítek let byli začleňování do existujících organizačních struktur státu. Bohnická nemocnice je tedy svědkem i společenských a politických změn.

Škola pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči Opava

Škola nabízí:

Škola dodržuje systém prostupnosti, tzn. že přijímá žáky i během školního roku na krátkodobé diagnostické pobyty nebo je vřazuje ihned do příslušného ročníku.

Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené, Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči, družina, internát a jídelna.

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, statutárním orgánem organizace je ředitel školy.

Vladimír Šmilauer

Vládík je od narození postižen Werdnig – Hoffmannovým syndromem. Toto onemocnění způsobuje degeneraci míšních neuronů odpovědných za inervaci svalů. V praxi to znamená, že Vládík nikdy nechodil, samostatně se neposadil a 24 hodin denně je odkázán na pomoc druhých. Jeho velmi omezená hybnost mu umožňuje ovládat elektrický vozík a částečně i klávesnici počítače. Musí mít neustálého opatrovníka, který ho polohuje a hlídá, aby mu např. neklesla hlava na stranu nebo dozadu, což by mu mohlo způsobit udušení.

Vláďa navštěvuje střední školu sociálně správní při Jedličkově ústavu, je velmi inteligentní (v příštím roce by se rád přihlásil na vysokou školu), má obrovský smysl pro humor, rád se baví. Má velmi různorodé zájmy – navštěvuje bazén, kino, aktivně hraje bocciu (petang upravený pro vozíčkáře) a EWH (florbal pro vozíčkáře), chodí do kina, snaží se hrát na foukací harmoniku a klávesy, hraje šachy a deskové hry, rád kreslí.

Jeho kreslení díky omezenému rozsahu pohybu probíhá odlišně. Nemůže si načrtnout skicu, ale pracuje tak, že postupně kreslí jednotlivé části obrazu do všech detailů, papír si posunuje a celkovou kompozici práce má pouze ve své představě. Takto po částech vytváří celý obraz.

Dětský domov Dolní Počernice

Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Se svojí kapacitou 65 dětí je rozděleno na 9 rodinných skupin. Dětský domov zastupuje ředitel a jeho dvě vedoucí pedagogů. Dalších 36 pedagogů se stará o děti za pomoci uklízečky, správkyně budov a sociální pracovnice.
Struktura rodinných skupin je rozdělena na 5 žijících v areálu zámečku v Dolních Počernicích, další 4 v bytech na Černém Mostě.
V rodinné skupině žije 6 – 8 dětí, u nichž se střídají 4 pedagogičtí pracovníci. Ti dohlížejí na samotné soužití a funkčnost skupin, jejichž úkolem je si nakoupit, uvařit, vyžehlit, uklidit .. a další běžné úkony, které by měly co nejvíce připomínat systém rodiny.
V našem domově je přes 40 dětí ve věku nad 10 let, z nichž 25 mladistvých nad 15 let, z toho 4 na dobrovolném pobytu po ukončení ústavní výchovy zletilostí. Už od začátku fungování bytů se těšíme z ohlasů, že tento typ bydlení je pro děti i pedagogy výhodnější. Mají k sobě blíže a není tolik výchovných problémů. Dětský domov je zařízení pro výkon ústavní výchovy. Úkolem zařízení je zajištění a rozvíjení potřeb dětí s nařízenou ústavní výchovou.
Dětský domov má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin, pomoci jim zažít příjemnější dětství a připravit je co nejlépe do samostatného života.

Dětský domov v Kašperských Horách

Dětský domov v Kašperských Horách je domovem rodinného typu, činnost domova je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb. Sídlo
dětského domova je v Kašperských Horách, další pracoviště jsou v Sušici a v Chanovicích. V současné době je v dětském domově umístěno 54 dětí. Statutárním orgánem DD je ředitelka, dále zde pracuje 15 vychovatelů a 13 asistentů vychovatelů a 2 sociální pracovnice. Zřizovatelem DD je Plzeňský kraj.

Dětský domov Ostrava – Bazaly

Dětský domov a Školní jídelna je zařízení, které v poslání poskytuje zázemí dětem, kterým se hluboce rozpadla vlastní rodina, rodiče zemřeli, nebo se děti dostaly do bezvýchodné situace. Jeho úkolem je také přechodně zabezpečit prostředí, než se následně vyřeší trvalý přechod zpět do vlastní, či pěstounské rodiny.
Naše činnost se řídí zákonem č. 109/2002 sb., o ústavní výchově dětí. Navazuje na zákon o sociálně právní ochraně dětí, jehož dodržováním a důsledkem je v některých případech umístění dítěte v ústavním zařízení.
Děti přicházejí na základě rozhodnutí soudu a umístěny jsou prostřednictvím Diagnostického ústavu v Bohumíně.
Péče se poskytuje dětem s nařízenou ústavní výchovou a dětem, u nichž bylo stanoveno předběžné opatření.
Při umístění se přihlíží na nevelkou vzdálenost od původního bydliště. Kontakt dětí s příbuznými /bez patologického chování/ je žádoucí.
Dětem, umístěným v zařízení, je poskytována komplexní výchovně vzdělávací péče, a to až eventuálně do 26ti let, pokud se připravují na budoucí povolání. Další pokračování v dětském domově je podloženo Smlouvou o setrvání, přičemž stanovené podmínky je nutné dodržovat. Nabytím plnoletosti se děti rozhodují, jak naloží se svým nejbližším životem.
Výchova dětí je nasměrována především do těchto základních směrů.

Zákonní zástupci dětí /většinou rodiče/, jsou povinni za pobyt dětí hradit částku stanovenou zákonem.
Dětský domov pečuje o 24 dětí, které žijí ve třech rodinných skupinách. Preferuje se samostatnost, rozhodování, hospodaření, odpovědnost. Na dvou podlažích hlavní budovy mají prostor dvě rodiny. Třetí obývá odloučené pracoviště, které tvoří skutečný byt v činžovním domě. Zde žijí děti od 12ti let, které tímto získávají více samostatnosti, ale především odpovědnosti. Za pomoci vychovatelů zvládají všechny úkoly.

Dětský domov Nový Jičín

Dětský domov Nový Jičín je školské zařízení s právní subjektivitou, kapacita je stanovena na 32 dětí. Do DD umisťuje děti výhradně Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín – Šunychl 463, zřídka orgán sociálně právní ochrany s vědomím DDÚ Bohumín. Děti starší 18-ti let (nezaopatřené osoby) jsou v DD na vlastní žádost a dohodu s DD, a to do ukončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let věku.
Děti jsou rozděleny do 4 rodinných skupin, z nichž každá má nejméně 6 a nejvíce 8 dětí. Děti jsou různého věku a pohlaví. Umístění dětí respektuje sourozenecké vazby, neřídí se věkem ani pohlavím dítěte. Z důvodů zdravotních, výchovných či vzdělávacích mohou žít sourozenci v různých rodinných skupinách.